Home » Show Us Some Love

Show Us Some Love

(GR) Στήριξε την προσπάθεια μας για ΔΩΡΕΑΝ ενημέρωση και βοήθησε να παραμείνει ο ιστότοπός μας μας ανοιχτός χωρίς διαφημίσεις.

Μέσω BitCoins (προτείνεται)
Συνιστούμε την χρήση του bitcoin για την δωρεά. Έτσι, φτάνει σε εμάς όλο το ποσό χωρίς να επιβαρύνεσαι με καμία προμήθεια.
​Σκάναρε το QR code στα αριστερά σου ή πληκτρολόγησε χειροκίνητα την διεύθυνση (αριθμο-γραμματοσειρά) που βρίσκεται ακριβώς από δίπλα.

====================================================================================================================================

(ENG) Please support our effort for FREE INFOS & NEWS and help to keep our website open without advertising.

Through BitCoins (recommended)
We recommend the use of bitcoin for donation. So, it gets to us the full amount without any commission for you and us.
Scan the QR code to your left or manually type the address (number-font) located directly next to it.

 

(GR) Οποιοδήποτε ποσό κατάθεσης είναι ευπρόσδεκτο.
Όσο μικρό και εάν είναι, δείχνει την αγάπη σας για εμάς.


(ENG)
Any deposit amount is welcome.

As small as it may be, it shows your love for us.

Translate »